توصیه‌هایی برای مدیران درباره دورکاری در بحران کرونا

با توجه به اینکه افراد در طی مدت دورکاری نمی‌توانند بر کار یکدیگر نظارت کنند، ممکن است نسبت به همکاران خود یا امکانات در دسترسشان یا نسبت به امکان برقراری ارتباط موثر با مدیرانشان دچار تخیل‌های مخرب شوند. گذشته از این، لزوما تمام کارکنان به کار کردن در منزل «عادت ندارند».